You're using a slightly outdated browser… :(
But, wait, good news is that there's plenty of up-to-date ones for free, out there (say … Firefox..? This one really works anywhere… ). They're not just … savvier apps for today's web, they're also a lot safer..!

See you later

Hilde

While I’m making a shrine with skulls and black sponges, I ask myself: why am I making this? It’s not clear to me, until Hilde apps me on my birthday: “You’re still in my heart.” That feels sour, because I’ve always done my best for Hilde. And yes, even though I haven’t seen her for three years, she’s still in my heart as well. But now it looks as if Lena and I have a future, that means that I will have to say goodbye to Hilde for ever. A nasty and dirty job, because it feels harsh to have to disappoint her and to have to bury the natural passion we felt for each other. A Rose for Hilde.

Terwijl ik een shrine met doodshoofden en zwarte sponsjes aan het produceren ben, vraag ik me af; waarom maak ik dit eigenlijk? Het is me niet duidelijk, totdat Hilde op mijn verjaardag appt: “Je zit nog altijd in mijn hart”. Dat voelt wrang, want ik heb zo mijn best gedaan voor Hilde. En ja, al heb ik haar drie jaar niet gezien, ze zit ook nog altijd in míjn hart. Maar nu het er op lijkt dat Lena en ik een toekomst hebben, betekent het dat ik Hilde voorgoed vaarwel moet zeggen. Een onaangenaam en smerig karwei, want het voelt bruut haar te moeten teleurstellen en de natuurlijke passie die wij voor elkaar voelden te moeten begraven. A Rose for Hilde.

Während ich einen Schrein mit Totenköpfen und schwarzen Schwämmen produziere, frage ich mich “Warum mache ich das eigentlich?”. Es ist mir nicht klar, bis Hilde mir an meinem Geburtstag schreibt: “Du sitzt noch immer in meinem Herzen”. Das fühlt sich bitter an, denn ich habe mein Bestes für Hilde gegeben. Und ja, auch wenn ich sie drei Jahre nicht gesehen habe, sitzt sie auch noch immer in meinem Herzen. Aber jetzt, wo es so scheint, dass Lena und ich eine Zukunft haben, bedeutet es, dass ich Hilde für immer Lebewohl sagen muss. Eine unangenehme und schmutzige Arbeit, denn es fühlt sich brutal an, sie enttäuschen zu müssen und die natürliche Leidenschaft, die wir für einander fühlten, begraben zu müssen. A Rose for Hilde.

Alors que je suis en train de créer un shrine avec des crânes et des éponges noires, je me demande pourquoi je fais cela? Ce n’est pas clair pour moi, jusqu’à ce que Hilde m’envoie un message le jour de mon anniversaire : “Tu es toujours dans mon cœur“. C’est un peu désagréable, parce que j’ai tout fait pour Hilde. Et même si je ne l’ai pas vue depuis trois ans, elle aussi est toujours dans mon cœur. Mais maintenant qu’il semble que Lena et moi avons un avenir, cela signifie que je dois dire adieu à Hilde pour de bon. Une mission pénible et malsaine, car il est cruel de devoir la décevoir et d’enterrer la passion naturelle que nous ressentions l’un envers l’autre. A Rose for Hilde.

When Lena and I don’t see each other for three weeks, I meet Hilde to drink coffee. She wants me to come back, this shows how strong the feeling still is after all this time. But no, I’m not going back. Maybe Hilde fits me better in style, but Lena and I have started an adventure. And even though it’s difficult, I first want to see how that ends. At least Lena and I are both doing the best we can.

Als Lena en ik weer eens “uit elkaar zijn”, spreek ik een keer af met Hilde, we drinken koffie. Ze wil me terug, zo sterk is het gevoel na zoveel tijd nog. Maar nee, ik ga niet terug. Misschien past Hilde qua stijl wel beter bij mij, maar ik ben nu een avontuur met Lena begonnen. En ook al gaat het moeizaam, ik wil eerst kijken hoe dat afloopt. Lena en ik doen in ieder geval allebei ons best.

Als Lena und ich wieder einmal für drei Wochen „getrennt sind“, verabrede ich mich einmal mit Hilde, wir trinken Kaffee. Sie möchte mich zurück, so stark ist das Gefühl noch nach al der Zeit. Aber nein, ich gehe nicht zurück. Vielleicht passt Hilde vom Stil her besser zu mir, aber ich bin jetzt ein Abenteuer mit Lena angefangen. Und auch wenn es mühsam ist, ich möchte erst sehen, wie das endet. Lena und ich geben auf jeden Fall unser bestes.

Quand Lena et moi aurons à nouveau “rompu” , je retrouve Hilde, et on prend un café ensemble. Elle veut que je revienne, c’est dire à quel point ce sentiment reste fort, après tant de temps. Mais non, je n’y retournerai pas. Peut-être que le style de vie de Hilde me convient mieux, mais j’ai commencé une aventure avec Lena maintenant. Et même si c’est difficile, je veux voir comment ça se passera. Au moins, Lena et moi faisons de notre mieux.

I go by Hilde’s place one last time but she’s off to her yoga class. I tell her she can call me if she wants to see me. And that is how Hilde disappeared from my life…

Nog één keer ga ik bij Hilde langs, maar ze moet naar yoga. Ik zeg dat ze me kan bellen als ze zin heeft om me te zien. En zo verdwijnt Hilde uit mijn leven….

Noch ein einziges Mal gehe ich bei Hilde vorbei, aber sie muss zum Yoga. Ich sage, dass sie mich anrufen kann, wenn sie Lust hat, mich zu sehen. Und so verschwindet Hilde aus meinem Leben….

Une ultime fois, je vais voir Hilde, mais elle doit se rendre au yoga. Je dis qu’elle peut m’appeler si elle a envie de me voir. Et c’est ainsi que Hilde disparaît de ma vie….

Although I remained calm, Hilde was shocked by the two seconds of fierceness she saw in my eyes and she withdraws back into her tree, like a timid little bird. Perfectly camouflaged, she tries to hide there while I feel like a powerless frog on the ground. My Eyes Are Fixed on You, Bluebird. I can see her sitting among the branches and suddenly I realize: she will always flee.

Ondanks dat ik rustig ben gebleven, is Hilde toch geschrokken van de twee seconden felheid die ze in mijn ogen zag en ze heeft zich weer als een schuw vogeltje teruggetrokken in haar boom. Met een perfecte schutkleur probeert ze zich daar te verschuilen, terwijl ik me op de grond een machteloze kikker voel. My Eyes Are Fixed on You, Bluebird. Ik zie haar zitten tussen de takken en opeens besef ik me; zij altijd zal wegvluchten.

Trotz, dass ich ruhig geblieben bin, ist Hilde dennoch erschrocken von der zweisekündigen Grimmigkeit, die sie in meinen Augen sah und sie hat sich wieder wie ein scheues Vögelchen in ihren Baum zurückgezogen. Mit einer perfekten Tarnfarbe versucht sie sich dort zu verstecken, während ich mich am Boden wie ein machtloser Frosch fühle. My Eyes Are Fixed on You, Bluebird. Ich sehe sie zwischen den Ästen sitzen und auf einmal begreife ich; sie wird immer wegfliehen.

Malgré le fait que je sois resté calme, Hilde est choquée par les deux secondes de férocité qu’elle a vues dans mes yeux et elle s’est retirée sur son arbre comme un petit oiseau timide. D’une couleur de camouflage parfaite, elle essaie de s’y cacher, tandis qu’au sol, je me sens comme une grenouille impuissante. My Eyes Are Fixed on You, Bluebird. Je la vois assise entre les branches et soudain je me rends compte qu’elle fuira toujours.

We plan a two-day trip and then, just before we leave, she cancels. For an instant I am furious; here we go again! But I swallow my anger. If I want something with Hilde, I will need to have a lot of patience before the roses bloom, Garden My Love.

We plannen een uitje van twee dagen, maar op het laatste moment zegt ze af. Even sta ik woedend te wezen; daar gaan we wéér!!! Maar ik slik mijn boosheid weg. Als ik wat met Hilde wil, zal ik nog veel geduld moeten hebben voordat de rozen bloeien….. Garden My Love.

Wir planen einen zweitägigen Ausflug, aber im letzten Moment sagt sie ab. Kurz bin ich wütend; da fängt es wieder an!!! Aber ich schlucke meine Wut runter. Wenn ich was mit Hilde anfangen möchte, werde ich noch viel Geduld haben müssen, bevor die Rosen blühen…. Garden My Love.

Nous avons prévu une escapade de deux jours, mais à la dernière minute, elle annule. Pendant un instant, je suis furieux : c’est reparti ! Mais j’avale ma colère. Si je veux vivre une relation avec Hilde, il faudra faire preuve de patience avant que les roses ne s’épanouissent…. Garden My Love.

It feels like the devil’s work but just when I’m feeling complete and well again, Hilde calls. She wants to see me. It seems like the Love of the Fox and the Rabbit, because of course I want to see her too. All she needs to do is hop and skip before me and, whoop! I go hunting again!

Alsof de duvel er mee speelt, nét als ik me weer helemaal goed voel, belt Hilde. Ze wil me graag zien. Het lijkt wel de Love of the Fox and the Rabbit, want natuurlijk wil ik dat ook graag. Ze hoeft maar voor me te huppelen en ik ga weer op jacht.

Als ob der Teufel mitspielt, gerade als ich mich wieder komplett gut fühle, ruft Hilde an. Sie möchte mich gerne sehen. Es scheint wohl die Love of the Fox and the Rabbit, denn natürlich möchte ich das auch gerne. Sie braucht nur vor mir her zu hüpfen und schon gehe ich wieder auf Jagd.

Comme si le diable jouait avec moi, juste au moment où je me sens à nouveau si bien, Hilde appelle. Elle veut me voir. C’est comme Love of the Fox and the Rabbit, parce que bien sûr je le veux. Elle n’a qu’à sautiller devant moi et je repars à la chasse.

At this point I am really done with it! Although our love is so strong – it could give wings to something as heavy as a pig – I no longer think it’s only my responsibility to guard our love. The Defenders of the Temple of the Winged Pig should come forth from both lovers! Care for each other and the relationship, that’s what matters. Unfortunately, I am the only one trying to maintain something and I don’t want that anymore. That’s why I made this tomb monument. The battle is over, our love buried.

Maar nu heb ik er wel écht genoeg van! Hoewel onze liefde zo sterk is dat je zelfs zoiets zwaars en aards als een varken vleugels kunt geven, vind ik het niet meer alleen mijn verantwoordelijkheid om onze liefde te bewaken. De Defenders of the Temple of the Winged Pig zouden moeten bestaan uit beide geliefden! Zorg voor elkaar en voor de relatie, dat is waar het om gaat. Helaas ben ik de enige die probeert iets in stand te houden en dat wil ik niet meer. Daarom dit grafmonument. De strijd is gestreden, onze liefde begraven.

Jetzt reicht es mir aber wirklich! Obwohl unsere Liebe so stark ist, dass man sogar so etwas Schweres und Irdisches wie einem Schwein Flügel geben kann, sehe ich es nicht mehr nur als meine Verantwortung, um unsere Liebe zu bewachen. Die Defenders of the Temple of the Winged Pig sollten aus beiden Geliebten bestehen! Sorgt füreinander und für die Beziehung, das ist worum es geht. Leider bin ich der einzige, der versucht, etwas in Stand zu halten und das möchte ich nicht mehr. Darum dieses Grabmonument. Der Kampf ist gekämpft, unsere Liebe begraben.

Mais maintenant, j’en ai vraiment assez ! Bien que notre amour soit si fort qu’on pourrait même donner des ailes à un cochon, aussi lourd et terrestre soit-il, je ne pense pas que ce soit seulement ma responsabilité de préserver notre amour. Les Defenders of the Temple of the Winged Pig doivent être composés de deux amoureux ! Prendre soin de l’autre et de la relation, c’est ça l’essentiel. Malheureusement, je suis le seul à essayer de préserver quelque chose et je ne veux plus. D’où cette pierre tombale. La bataille est livrée, notre amour est enterré.

I could ask the same question – What Now?!! – about my search for love. I feel like I’ve been robbed. Hilde came by once more. After six months, she wants to see me again. And of course she accepts all my gifts in the form of attention and love. My door is open again and my heart still beats for her…. Then, after she gets what she came for, she’s gone again. She leaves Scorched Earth behind.

Dezelfde vraag What Now?!! kan ik me ook in mijn zoektocht naar de liefde stellen. Ik heb het gevoel dat ik ben leeggeroofd. Hilde is weer even langs geweest. Het heeft een half jaar geduurd, maar nu wilde ze me toch weer zien. En natuurlijk heeft ze mijn cadeautjes in de vorm van aandacht en liefde in ontvangst genomen. Mijn deur stond weer open en mijn hart klopt nog steeds voor haar….. En nadat ze gekregen heeft waarvoor ze kwam, is ze weer weggegaan, Scorched Earth achterlatend.

Dieselbe Frage What Now?!! kann ich mir auch während meiner Suche nach der Liebe stellen. Ich habe das Gefühl, dass ich leergeraubt bin. Hilde war wieder eben vorbeigekommen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, aber jetzt möchte sie mich doch wiedersehen. Und natürlich hat sie meine Geschenke in Form von Aufmerksamkeit und Liebe in Empfang genommen. Meine Tür stand wieder offen und mein Herz klopft noch immer für sie…. Und nachdem sie das bekommen hat, wofür sie kam, ist sie wieder gegangen, Scorched Earth hinterlassend.

Cette même question, What Now ?!, je peux aussi me la poser dans ma recherche de l’amour. J’ai l’impression qu’on m’a dépouillé. Hilde est de nouveau passée. Cela a demandé six mois, mais elle voulait à nouveau me voir. Et bien sûr, elle a reçu une récompense sous forme d’attention et d’amour. Ma porte était à nouveau ouverte et mon coeur bat encore pour elle…. Et après avoir obtenu ce qu’elle était venue chercher, elle est repartie, me laissant comme Scorched Earth.

Shoal My Love is the end of my series of inaccessible houses. My love is hidden. I now behave towards Hilde as I do towards all the other fish in the sea. It feels serene, although I am curious how she will react now that I have closed myself off from her. Like a curious dog, I keep an eye on her from a distance.

Shoal My Love is het einde van de serie dichte huisjes. Mijn liefde is verscholen. Ik gedraag me nu tegenover haar als tegenover alle andere visjes in de zee. Het voelt sereen, al ben ik wel benieuwd hoe ze gaat reageren, nu ik helemaal van haar afgesloten ben. Van een afstandje houd ik haar, als een nieuwsgierig hondje, nog in de gaten.

Shoal My Love ist das Ende der Serie geschlossener Häuser. Meine Liebe ist verschollen. Ich verhalte mich ihr gegenüber jetzt wie gegenüber alle anderen Fische in dem Meer. Es fühlt sich ruhig an, auch wenn ich wohl neugierig bin, wie sie reagiert, wo ich ganz mit ihr abgeschlossen habe. Mit einem Abstand behalte ich sie, wie ein neugieriges Hündchen, noch im Auge.

Shoal My Love est la fin de la série des maisonnettes. Mon amour est caché. Je me comporte maintenant envers elle comme avec tous les autres petits poissons dans la mer. Je suis serein, bien que curieux de savoir comment elle va réagir, maintenant que je me suis complètement isolé d’elle. De loin, je la surveille toujours, comme un petit chien curieux.

The wonderful sex we had, where we could fully surrender. The fiery battle of passionate sex where the man needs to climb a pyramid of love and his partner waits in full dedication. Up, On Her Knees. For me this can only happen within the walls of the garden of love.

De fijne seks die we hadden en waar we ons volledig aan over konden geven. Het vurige gevecht van de passievolle seks waarbij de man de piramide van liefde moet beklimmen en waar zijn vrouw vol overgave op hem wacht. Up, On Her Knees. Voor mij kan dat alleen plaatsvinden binnen de ommuurde tuin van de liefde.

Der tolle Sex, den wir hatten und worin wir uns vollständig fallen lassen konnten. Das blutige Gefecht des lustvollen Sex, bei dem der Mann die Pyramide der Liebe erklimmen muss und bei dem die Frau in voller Aufgabe auf ihn wartet. Up, On Her Knees. Für mich kann das nur innerhalb des ummauerten Gartens der Liebe stattfinden.

Quand nous faisions l’amour, c’était exceptionnel, nous pouvions totalement nous abandonner l’un à l’autre ! La bataille ardente du sexe passionné où l’homme doit escalader la pyramide de l’amour et où sa femme l’attend pleine de désir. Up, On Her Knees. Pour moi, cela ne peut se produire que dans le jardin clos de l’amour.

It is Pure Love that I feel for her but I shield from it. That is the most loving thing I can do now, to make her feel what she is going to miss. And although the red-colored warmth shouts through the walls, I keep everything closed. Protected by barbed wire. Cool and white! But it takes a lot of effort.

Het is Pure Love wat ik voor haar voel, maar ik scherm het af. Dat is het meest liefdevolle wat ik nu kan doen; haar laten voelen wat ze gaat missen. En al schreeuwt het warme rood door de muren naar buiten, ik houd de boel dicht. Prikkeldraad er omheen en afgeschermd. Koel en wit!!! Met veel moeite, dat wel.

Das ist Pure Love, was ich für sie empfinde, aber ich blende es aus. Das ist das liebevollste, was ich jetzt machen kann; sie fühlen lassen, was ihr fehlen wird. Auch wenn das warme Rot durch die Mauern nach draußen schreit, ich halte den Kram geschlossen. Stacheldraht drum herum und abgeschottet. Kühl und weiß!! Mit sehr viel Mühe, das schon.

C’est Pure Love que je ressens pour elle, mais je le refoule. C’est la plus belle chose que je puisse faire en ce moment : lui faire ressentir ce qui va lui manquer. Et même si ses cries traversent les murs, je maintiens. Entouré de fil de fer barbelé et blindé. Calme et blanc ! Avec beaucoup d’efforts, tout de même.

Sometimes Hilde has a hard time dealing with the feelings that live inside her. Deep dark blue feelings of an undefined origin that give her the sense of being stranded. Like Ariel who cannot walk on land. But I can’t take her by the hand any longer and guide her. I can’t lead her out of the labyrinth of cobwebs in her head. I can no longer be her Spiderman.

Hilde heeft het soms best wel moeilijk met de gevoelens die in haar leven. Diep donkerblauwe emoties van onbestemde oorsprong die haar een gestrand gevoel geven, zoals Ariel die niet kan lopen. Ik kan haar nu niet meer bij de hand nemen en er voor haar zijn, haar uit de doolhof van spinnenwebben in haar hoofd leiden. Ik kan niet meer haar Spiderman zijn.

Hilde hat es manchmal schon echt schwer mit den Gefühlen in ihrem Leben. Tiefe dunkelblaue Emotionen unbestimmten Ursprungs, die ihr ein gestrandetes Gefühl geben, wie Ariel, die nicht laufen kann. Ich kann sie nun nicht mehr an die Hand nehmen und für sie da sein, sie aus dem Irrgarten von Spinnennetzen in ihrem Kopf führen. Ich kann nicht mehr ihr Spiderman sein.

Hilde a parfois du mal avec les sentiments qu’elle éprouve dans sa vie. Des émotions bleues profondes, d’une origine indéterminée qui lui donnent le sentiment d’être bloquée, comme si Ariel ne pouvait pas marcher. Je ne peux plus la prendre par la main et être là pour elle, la sortir du labyrinthe de toiles d’araignée dans sa tête. Je ne peux plus être son Spiderman.

In a series of closed houses, I try to illustrate for her what it means when there is no longer a way in. The warm feeling we had when we were together. You Make It Feel Like Home. The idea of ​​building a future together. Creating a cozy home for each other, like two rabbits in a field full of flowers. That is no longer an option.

In een serie dichte huisjes probeer ik haar duidelijk te maken wat het betekent dat er geen ingang meer is. Het warme gevoel dat we hebben als we bij elkaar zijn, het thuisgevoel, You Make It Feels Like Home, het idee van samen een toekomst opbouwen. Een fijn thuis voor elkaar creëren als twee konijntjes in een veld vol bloemetjes. Dat gaat dus niet meer.

In einer Serie geschlossener Häuser versuche ich ihr deutlich zu machen, was es bedeutet, dass es keinen Eingang mehr gibt. Das warme Gefühl, dass wir haben, wenn wir zusammen sind, das Gefühl von zu Hause, You Make It Feels Like Home, die Idee zusammen eine Zukunft aufzubauen. Ein schönes zu Hause für einander zu kreieren, wie zwei Kaninchen auf einem Feld voller Blumen. Das geht also nicht mehr.

En fabricant une série de maisonnettes fermées, j’essaie de lui faire comprendre ce que signifie le fait qu’il n’y a plus d’entrée. Le sentiment chaleureux que nous avons quand nous sommes ensemble, le sentiment d’être chez soi,You Make It Feels Like Home, l’idée de construire un avenir ensemble. Se créer un foyer, comme deux lapins dans un champ plein de fleurs. Ce n’est plus possible.

Of course it takes two. The experience needs to be shared by both sides and that is not the case. Hilde persists in her rejection even though she is attracted to me at the same time. She uses her rejection to keep control. That feels unfair. Drop Your Weapon!! But she doesn’t. I decide not to deviate, to use the power of the soft, pink elephant and to honor her rejection. The fight is finally over. From now on we will only have to face each other on our children’s schoolyard.

Dat werkt natuurlijk alleen als dat aan de andere kant ook zo beleefd wordt. En dat is niet het geval. Hilde blijft volharden in haar afwijzing, terwijl ze zich tegelijkertijd ook door mij aangetrokken voelt. Ze gebruikt haar afwijzing om controle te houden. Dat voelt niet eerlijk. Drop Your Weapon!! Maar dat doet ze dus niet. Ik besluit om de koninklijke weg te kiezen, de kracht van de zacht roze olifant te gebruiken en haar afwijzing te honoreren. Het gevecht is over tenslotte. De enige plek waar we elkaar nu nog zien, is het schoolplein van onze kinderen.

Das klappt natürlich nur, wenn das auf der anderen Seite auch so erlebt wird. Und das ist nicht der Fall. Hilde bleibt bei ihren Abweisungen, während sie sich gleichzeitig auch von mir angezogen fühlt. Sie benutzt ihre Abweisung um die Kontrolle zu behalten. Das fühlt sich nicht ehrlich an. Drop Your Weapon!! Aber das tut sie nicht. Ich entschließe, den königlichen Weg zu gehen, die Kraft des hellrosa Elefanten zu nutzen und ihre Abweisung zu akzeptieren. Der Kampf ist schließlich vorbei. Der einzige Ort, an dem wir uns jetzt noch sehen, ist der Schulhof unserer Kinder.

Bien sûr, cela ne fonctionne que si l’autre partie pense pareil. Et ce n’est pas le cas. Hilde persiste dans son refus, alors qu’en même temps elle se sent attirée par moi. Elle utilise son rejet pour garder le contrôle. Ce n’est pas juste. Drop Your Weapon ! Mais elle ne le fait pas. Je décide de prendre le chemin le plus court, d’utiliser le pouvoir de l’éléphant rose et de respecter sa décision. Le combat est terminé, après tout. Le seul endroit où l’on se voit à présent est la cour d’école de nos enfants.

By realizing that Hilde is actually afraid to commit and now that I have learned to control my anger, I think we’ve struck Gold. I safely walled in my evil, angry monkey and can now see Hilde as the woman she is. As far as I am concerned, we have overcome our difficulties.

Door te beseffen dat Hilde eigenlijk bang is om zich te binden en ik mijn drift heb leren controleren, denk ik dat we Gold in handen hebben. Ik heb mijn boosaardig driftig aapje veilig ingemetseld in de gevel en kan Hilde nu zien zoals ze is. Wat mij betreft zijn we door de moeilijkheden heen.

Dadurch, dass ich begreife, dass Hilde eigentlich Angst hat, sich zu binden und ich gelernt habe, meine Wut zu kontrollieren, denke ich, dass wir Gold in den Händen tragen. Ich habe mein bösartiges, zorniges Äffchen sicher in die Fassade eingemeißelt und kann Hilde nun sehen, wie sie ist. Was mich angeht, haben wir die Schwierigkeiten überwunden.

En réalisant que Hilde a en fait peur de s’engager et que j’ai appris à contrôler ma colère, je pense que nous avons du Gold entre nos mains. Je me suis débarrassé de mon diablotin maléfique et je peux maintenant voir Hilde telle qu’elle est. En ce qui me concerne, nous avons passé le cap.

“Please,” I beg her, “bite the bullet and kiss the frog. You will see that it will change into the Prince of Love. Let’s face our difficulties together, and we will work them out!”. Like a curious gosling, she hesitates at the door. Will she go inside?

“Alsjeblieft”, smeek ik Hilde, “bijt door de zure appel heen en kus de kikker. Je zal zien dat hij verandert in de Prince of Love. Laten we onze moeilijkheden samen onder ogen zien, dan komen we er wel uit.” Als een nieuwsgierig gansje staat ze voor de deur te aarzelen. Zal ze naar binnen gaan?

“Bitte”, flehe ich Hilde an “beiße durch den sauren Apfel hindurch und küsse den Frosch. Du wirst sehen, dass er sich in den Prince of Love verändert. Lass uns unsere Schwierigkeiten zusammen unter die Augen treten und dann kommen wir gut aus dieser Sache heraus.“ Wie eine neugierige Gans steht sie an der Tür zu zögern. Wird sie reingehen?

« S’il te plaît, » je la supplie, « sert les dents et embrasse la grenouille. Tu le verras se transformer en Prince of Love. Affrontons nos difficultés ensemble, et on va s’en sortir. » Comme un oison curieux, elle hésite sur le seuil de la porte. Va-t-elle entrer?

It is difficult for Hilde to face her own fears and to put her trust into something else to hold the reins, something else that lives inside her. A soft hidden flow, with a desire for warmth and contact. If she lets herself be guided by this Divine Stream, the warm beating heart will guide us to a sea of ​​love!

Het is moeilijk voor Hilde om haar eigen angsten onder ogen te zien en de teugels in handen te geven van iets anders dat in haar leeft. Een soort zachte ondertoon met een verlangen naar warmte en contact. Als ze zich laat leiden door deze Divine Stream, zal het kloppend hart ons meevoeren naar een zee van liefde!

Es ist schwierig für Hilde, ihren eigenen Ängsten unter die Augen zu treten und die Zügel in den Händen von etwas Anderem zu geben, was in ihr lebt. Eine Art weicher Unterton mit einem Verlangen nach Wärme und Kontakt. Wenn sie sich durch diesen Divine Stream führen lässt, wird das klopfende Herz uns mit zu einem Meer von Liebe führen!

Il est difficile pour Hilde d’affronter ses propres peurs et de remettre les rênes entre les mains de quelque chose d’autre qui vit en elle. Une sorte de douce nuance avec un désir de chaleur et de contact. Si elle se laisse guider par ce Divine Stream, ce cœur qui bat nous emmènera vers un océan d’amour !

Hilde is still cold and unapproachable, like Rapunzel at the top of her ivory tower. I try to soften her, but she refuses to let her braids down. Guided by her fears, she not only shuts me out but she also imprisons her own desire. If she wants to change this, she will need to listen to her inner self. Twist for Candy.

Hilde is nog steeds kil en ongenaakbaar, als Rapunzel staat ze boven op haar ivoren toren. Ik probeer haar zacht te maken maar ze weigert haar vlechten neer te laten. Door zich te laten leiden door haar angsten, sluit ze niet alleen mij buiten maar houdt ze ook haar eigen verlangen gevangen. Als ze dat wil veranderen, moet ze luisteren naar haar innerlijk. Twist for Candy.

Hilde ist immer noch kalt und unzugänglich, wie Rapunzel steht sie oben auf ihrem Elfenbeinturm. Ich versuche, sie zu erweichen, aber sie weigert sich, ihre Zöpfe fallen zu lassen. Dadurch, dass sie sich von ihren Ängsten leiten lässt, schließt sie nicht nur mich, sondern auch ihr eigenes Verlangen aus. Wenn sie das verändern will, muss sie auf ihr Inneres hören. Twist for Candy.

Hilde est toujours aussi froide et inaccessible ; comme Rapunzel, elle se tient au sommet de sa tour d’ivoire. J’essaie de l’adoucir, mais elle refuse de laisser tomber ses tresses. En se laissant guider par ses peurs, non seulement elle m’exclut, mais elle emprisonne aussi ses propres désirs. Si elle veut changer cela, elle devra écouter son for intérieur. Twist for Candy.

We use each other as a Mirror, projecting our fears onto each other. I think I see Hilde, but it is a reflection of myself. My confidence, my desire, my fears… often it’s difficult to see what is yours and what belongs to the other. In an intimate relationship, old disturbing patterns can float to the surface. It makes no sense to run away because the same patterns return in subsequent relationships. It’s better to face it together.

Eigenlijk gebruiken we elkaar als Mirror en projecteren we onze angsten op elkaar. Ik denk Hilde te zien, maar ik kijk in een spiegel naar mezelf. Het vertrouwen dat ik geef, het verlangen dat ik voel, de angsten die ik heb…. Vaak is het moeilijk te zien wat van jezelf is en wat van de ander. Juist in een intieme relatie kunnen oude verstoorde patronen boven komen. Weglopen heeft dan geen zin, want in een volgende relatie komen dezelfde patronen terug. Beter zie je het samen onder ogen.

Eigentlich benutzen wir uns gegenseitig als Mirror und projizieren unsere Ängste aufeinander. Ich denke, Hilde zu sehen, aber ich schaue in einem Spiegel zu mir selbst. Das Vertrauen, das ich gebe, das Verlangen, das ich fühle, die Ängste, die ich habe…. Oft ist es schwierig zu sehen, was von dir selber ist und was von dem anderen. Gerade in einer intimen Beziehung können alte beeinträchtigende Muster zum Vorschein kommen. Weglaufen hat dann keinen Sinn, denn in einer nächsten Beziehung kommen dieselben Muster zurück. Besser ist es, sich das gemeinsam vor Augen zu führen.

En fait, on s’utilise mutuellement comme Mirror et on projette nos peurs l’un sur l’autre. Je crois que je vois Hilde, mais je me vois moi-même, comme dans un miroir. La confiance que je donne, le désir que je ressens, les peurs que j’ai…. Souvent, il est difficile de voir ce qui est à soi et ce qui est à l’autre. C’est précisément dans une relation intime que peuvent émerger de vieux schémas déréglés. Fuir n’a aucun sens, car dans une relation suivante, les mêmes schémas reviennent. Il est préférable de les affronter ensemble.

It is getting cold and bleak now. It looks like Autumn. We both behave like babies and have ended up in a vicious circle. It makes me angry when she pushes me away, which makes me push her away, once again making me angry. It’s impossible to know who started. While Hilde stays outside, I decide to go inside on my own and search for softness. I try to find out what is going on exactly. I suspect she’s afraid of commitment and I underestimate how my anger affects her.

Het wordt nu guur en koud. Het lijkt wel Autumn. Hilde en ik gedragen ons allebei als baby’s en zijn in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Zij duwt mij weg, daarom word ik boos en duwt zij mij weer weg, waarbij het onduidelijk is wie er begint. Terwijl Hilde buiten blijft, besluit ik alleen naar binnen te gaan en de zachtheid op te zoeken. Ik probeer te onderzoeken wat er precies gebeurt. Ik denk dat zij het eng vindt om zich te binden en dat ik onderschat hoe bedreigend mijn boosheid overkomt.

Es wird rau und kalt. Es scheint wohl Autumn. Hilde und ich verhalten uns beide wie Babys und sind in einen Teufelskreis gelangt. Sie schubst mich weg, darum werde ich wütend und sie schubst mich wieder weg, wobei undeutlich ist, wer anfängt. Während Hilde draußen bleibt, beschließe ich alleine hineinzugehen und die Sanftheit aufzusuchen. Ich versuche zu untersuchen, was genau passiert. Ich denke, dass sie es unheimlich findet, sich zu binden und dass ich unterschätze, wie bedrohlich meine Wut rüberkommt.

Il commence à faire froid et sombre désormais. On se croirait en Autumn. Hilde et moi, nous nous comportons comme des bébés et nous avons fini par nous retrouver dans un cercle vicieux. Elle me repousse, c’est pour ça que je me fâche et qu’elle me repousse encore plus, pour finir par ne plus savoir qui a commencé. Pendant que Hilde reste dehors, je décide de rentrer seul à l’intérieur et de chercher un peu de douceur. J’essaie de savoir ce qui se passe exactement. Je pense qu’elle trouve effrayant de se lier et que je sous-estime à quel point ma colère est menaçante.

And Hilde does come back… and yet, she doesn’t. One day we make passionate love while the next she keeps a cool distance. I’m barely allowed to peck her on the cheek. One moment she is very happy to see me only to ask a little later what I’m actually doing here. The colors of our emotional palette are constantly changing. Oh, this is Unbearable Love. I walk away in anger.

En Hilde komt terug, en toch ook niet. De ene dag vrijen we hartstochtelijk, de andere dag doet ze mega-afstandelijk en mag ik haar nog nét een kusje op haar wang geven. Dan is ze weer heel blij om me te zien, om vervolgens te vragen wat ik eigenlijk kom doen. Constant verschieten de kleuren van ons emotioneel palet. Oh, dit is Unbearable Love, ik loop boos weg.

Und Hilde kommt zurück, aber irgendwie auch nicht. An dem einen Tag schlafen wir leidenschaftlich miteinander, am anderen Tag tut sie mega-distanziert und darf ich ihr gerade noch einen Kuss auf die Wange geben. Dann ist sie wieder total froh, mich zu sehen, um danach zu fragen, warum ich überhaupt vorbeikomme. Kontinuierlich wechseln die Farben unserer emotionalen Farbpalette. Oh, das ist Unbearable Love, ich laufe wütend weg.

Et Hilde revient, mais en même temps, elle ne reviendra pas. Un jour on fait l’amour passionnément, le lendemain elle est hyper-distante et j’ai juste le droit de l’embrasser sur la joue. Ou bien elle est très heureuse de me revoir, pour me demander ensuite ce que je viens faire. Les couleurs de notre palette émotionnelle changent constamment. Oh, ceci est un Unbearable Love ; je m’en vais, fâché.

There’s nothing else to do but wait, Dreaming… until Hilde comes back.

Er valt niks anders te doen dan te wachten, Dreaming… totdat Hilde weer komt.

Es bleibt nichts Anderes übrig, als zu warten, Dreaming… bis Hilde wiederkommt.

Il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre, Dreaming… jusqu’à ce que Hilde revienne.

She says she wants to break up, but I don’t believe her. I retire like Aurora in her palace and wait for a real kiss of love that will wake my heart again.

Ze zegt wel dat ze het uitmaakt, maar ik geloof haar niet. Ik trek me terug als Aurora in haar paleis en wacht tot de liefde weer wakker wordt gekust.

Sie sagt wohl, dass sie Schluss macht, aber ich glaube ihr nicht. Ich ziehe mich wie eine Aurora in ihren Palast zurück und warte, bis die Liebe wieder wach geküsst wird.

Elle dit qu’elle s’en fait, mais je ne la crois pas. Je me retire comme Aurora dans son palais et j’attends que l’amour se réveille à nouveau.

I try to explain to her that we came together physically very quickly, but that our Spiritual Love is more turtle-paced. Developing a love like this takes time and sometimes there is friction before love becomes wise and serene. Let’s trust our inner source, don’t stop it, let it flow. My pleas don’t help. Hilde ends the relationship!

Ik probeer haar duidelijk te maken dat we lichamelijk wel snel bij elkaar zijn gekomen, maar dat onze Spiritual Love meer een schildpadtempo heeft. Zoiets heeft tijd nodig en soms komt er ook onenigheid bij kijken voor de liefde wijs en sereen wordt. Maar laten we vertrouwen op onze innerlijke bron. Houd het niet tegen, laat het stromen… Mijn pleidooi helpt niet. Hilde maakt het uit!!!

Ich versuche ihr deutlich zu machen, dass wir körperlich wohl schnell zueinandergekommen sind, aber das unsere Spiritual Love sich eher in einer Schildkrötengeschwindigkeit bewegt. So etwas benötigt Zeit und manchmal kommt auch Uneinigkeit dazu, bevor die Liebe weise und erhaben wird. Aber lass uns auf unsere innerlichen Quellen vertrauen. Halte es nicht gegen, lasse es strömen… Mein Plädoyer hilft nicht. Hilde macht Schluss!!!

Je tente de lui faire comprendre que, bien que nous nous soyons rapprochés physiquement assez rapidement, notre Spiritual Love va à un rythme de tortue. Une telle chose prend du temps et il y a parfois des désaccords avant que l’amour ne devienne sage et serein. Mais faisons confiance à notre source intérieure. Ne l’arrête pas, laisse venir… Mon plaidoyer n’aide pas. Hilde rompt !

But Hilde still has doubts…

En Hilde twijfelt nog steeds…..

Und Hilde zweifelt noch immer….

Et Hilde hésite encore….

I’m so madly In Love. It drives me crazy, and at the same time the world is completely pink!

Ik ben zo erg In Love. Ik word er gek van, maar tegelijkertijd is de wereld compleet roze!!!

Ich bin so stark In Love. Ich werde verrückt davon, aber gleichzeitig ist die Welt komplett rosa!!!

Je suis tellement In Love. Ça me rend fou, mais en même temps, le monde est complètement rose.

Hilde has doubts…. Do I really love her? She has to think hard whether she sees a future with me or not, she would like to have the opportunity to look into a crystal ball. And me? Together with Moses and Tjorven I stand inside shouting very loudly I Love You!! We do want to continue. Lovely elf, please come in! It is obvious that I love you. Aren’t we soft fluffy balls together!!?

Hilde twijfelt…. Houd ik wel van haar? Ze moet hard nadenken of ze met mij een toekomst heeft, het liefst zou ze in een glazen bol kijken. En ik? Ik sta binnen heel hard I Love You!! te roepen, samen met Mozes en Tjorven. Wij willen graag door. Lieftallig elfje komt alsjeblieft binnen! Het is toch duidelijk dat ik van je houd. Wij zijn samen toch zachte pluizenbolletjes!!?

Hilde zweifelt…. Liebe ich sie wohl? Sie muss ernsthaft nachdenken, ob sie mit mir eine Zukunft hat, am liebsten würde sie in eine Glaskugel schauen. Und ich? Ich rufe innerlich sehr laut I Love You!!, zusammen mit Mozes und Tjorven. Wir möchten gerne, dass es weitergeht. Lieblicher Elf, komme bitte herein! Es ist doch deutlich, dass ich dich liebe. Wir sind zusammen doch weiche Fusselbälle!!?

Hilde doute…. Est-ce que je l’aime ? Elle doit bien réfléchir si elle a un avenir avec moi ; elle aurait aimé pouvoir regarder dans une boule de cristal. Et moi ? Je suis là, en train de crier très fort  I Love You!! ensemble avec Mozes et Tjorven. Nous aimerions tous aller de l’avant. Jolie fée, rentre, s’il te plaît ! Il est évident que je t’aime. Ensemble, ne sommes-nous pas des peluches toutes douces ?

I do something stupid! In my fear of losing Hilde, I put too much emotional pressure on her. She was on her way to an ayahuasca ceremony and I was afraid that – under the influence of the drugs – she would have experiences that would be much nicer and more intense than our still tender love. I thought everything would fade, so I completely freaked out. Like a little child, I wanted her to stay home. I reacted like a scared rabbit. Sorry, Sweetheart.

Ik heb iets stoms gedaan!! In mijn angst om Hilde te verliezen, heb ik haar emotioneel te veel onder druk gezet. Ze was op weg naar een ayahuasca ceremonie van een week en ik was bang dat ze onder de invloed van de drugs ervaringen zou hebben die veel mooier en intenser zouden zijn dan onze nog prille liefde. Ik dacht dat alles zou verbleken, dus ik flipte helemaal uit. Als een klein kind stond ik te stampvoeten dat ze thuis moest blijven. Angsthaas die ik ben! Sorry Sweetheart.

Ich habe etwas Dummes getan!! In meiner Angst, Hilde zu verlieren, habe ich sie emotional zu sehr unter Druck gesetzt. Sie war unterwegs zu einer einwöchigen Ayahuasca-Zeremonie und ich hatte Angst, dass sie unter Einfluss der Drogen Erfahrungen machen würde, die viel schöner und intensiver wären als unsere noch frische Liebe. Ich dachte, dass alles verblassen würde, also flippte ich total aus. Wie ein kleines Kind stampfte ich auf, dass sie zu Hause bleiben sollte. Angsthase, der ich bin! Sorry Sweetheart.

J’ai fait quelque chose de stupide ! Dans ma peur de perdre Hilde, je lui ai mis trop de pression émotionnelle. Elle se rendait à une cérémonie d’ayahuasca pendant une semaine et j’avais peur qu’elle fasse, sous l’influence de drogues, des expériences qui seraient beaucoup plus belles et intenses que notre très jeune relation. Je pensais que tout allait se dissiper, alors j’ai paniqué. Comme un petit enfant, je trépignais en lui disant de rester à la maison. Quel froussard ! Sorry Sweetheart.

But then…

Maar dan….

Aber dann….

Mais alors …

This feels like a Natural Love. There is a current that indicates that our bodies want to be close to each other. Together with our children we are the happy family, we fit together perfectly. Physically, but also in terms of lifestyle. We love the free elements: water, air, earth and fire. Not sterile, but lively and free. We swim in the water like a bunch of happy duckies.

Dit voelt als een Natural Love. Er is een onderstroom die aangeeft dat onze lijven graag bij elkaar in de buurt willen zijn. Wij zijn samen met onze kindjes het perfecte gezin, we passen precies bij elkaar. Lichamelijk, maar ook qua levensstijl. We houden van de vrije elementen; water, lucht, aarde en vuur. Vooral niet steriel maar levendig en vrij. Als een groepje blije eendjes zwemmen we in het water.

Das fühlt sich wie eine Natural Love an. Es gibt einen Sog, der angibt, dass unsere Körper gerne in der Nähe des anderen sein wollen. Wir sind zusammen mit unseren Kindern die perfekte Familie, wir passen perfekt zusammen. Körperlich, aber auch was den Lebensstil angeht. Wir mögen freie Elemente; Wasser, Luft, Erde und Feuer. Vor allem nicht steril, aber lebendig und frei. Wie eine fröhliche Entengruppe schwimmen wir durch das Wasser.

Cela ressemble à Natural Love. Le courant passe et nous indique que nos corps veulent être proches I’ un de I’ autre. Avec nos enfants, nous formons une famille parfaite, nous nous complétons à merveille. Physiquement, mais aussi en termes de style de vie. Nous aimons les éléments libres : l’eau, l’air, la terre et le feu. Surtout pas stérile, mais vivant et libre. Comme un groupe de canards heureux, nous nageons dans l’eau.

What a Fête d’Amour. I am irresistibly attracted by her fertility. We make love like crazy. No matter from which side we come, the door is open for building a new nest. We dream about living together and having more children, we are in love. From deep within, I cheer!

En wat een Fête d’Amour. Onweerstaanbaar word ik aangetrokken door haar fertiliteit. We vrijen er op los. Van welke kant we ook komen, de deur staat open voor het bouwen van een nieuw nestje. We dromen over samenwonen en nog meer kinderen, we zijn dolverliefd. Van binnen juich ik!

Und was für eine Fête d’Amour. Unwiderstehlich werde ich durch ihre Fruchtbarkeit angezogen. Wir vögeln drauflos. Von welcher Seite wir auch kommen, die Tür steht offen für das Bauen eines neuen Nestes. Wir träumen über das Zusammenwohnen und noch mehr Kinder, wir sind über beide Ohren verliebt. Innerlich jubel ich!

Et quelle Fête d’Amour ! Je suis irrésistiblement attiré par sa fertilité. On n’arrête pas de faire l’amour ! Quel que soit le chemin que nous prenons, la porte est grande ouverte pour bâtir un nouveau nid. Nous rêvons de vivre ensemble et d’avoir plus d’enfants, nous sommes follement amoureux. A l’intérieur, je jubile !

And along comes Hilde. For a while now, I have noticed her walking around the schoolyard when I bring Tjorven to school. She has a son, Mozes, who is two years younger than my daughter. Hilde is 31 and works at a primary school. Apparently she has noticed me too, because when I find the courage to speak to her, it’s already at the third sentence that she asks me when we’ll go for a beer. Like a Pirate Love, she conquers me and simultaneously throws herself at my feet, like a fluffy bunny. She is untamed and loves it when things go wild, and on the other hand she is extremely sensitive when I touch her. She is hard and soft at once, I think it’s a miracle.

En Hilde komt. Ik zie haar al een tijdje op het schoolplein rondlopen als ik Tjorven naar school breng. Ze heeft een zoontje, Mozes, die twee jaar jonger is dan mijn dochter. Ze is 31 en werkt op een basisschool. Blijkbaar ben ik haar ook opgevallen, want als ik haar durf aan te spreken, vraagt ze bij de derde zin al of we ’s avonds een biertje zullen gaan drinken. Als een Pirate Love verovert ze me en tegenlijkertijd werpt zich als een soort pluizig fluffy konijntje aan mijn voeten. Ze is ongetemd en houdt ervan als het er wild aan toegaat, maar ze is aan de andere kant ultragevoelig voor aanraking. Ze is hard en zacht tegelijk, ik vind het een wonder.

Und Hilde komt. Ich sehe sie schon eine Zeit lang auf dem Schulhof rumlaufen, wenn ich Tjorven zur Schule bringe. Sie hat einen Sohn, Mozes, der zwei Jahre jünger ist als meine Tochter. Sie ist 31 und arbeitet an einer Grundschule.Anscheinend bin ich ihr auch aufgefallen, denn als ich mich traue, sie anzusprechen, fragt sie beim dritten Satz schon, ob wir abends ein Bier trinken gehen sollen. Wie ein Pirate Love erobert sie mich und wirft sich wie eine Art flaumig fluffiges Kaninchen zu meinen Füßen. Sie ist ungezähmt und mag es, wenn es wild von Statten geht, aber sie ist auf der anderen Seite ultrasensibel für Berührungen. Sie ist gleichzeitig hart und weich, für mich ein Wunder.

Puis Hilde arrive. Je l’ai vue se promener dans la cour d’école quand j’emmène Tjorven à l’école. Elle a un fils, Mozes, de deux ans de moins que ma fille. Elle a 31 ans et travaille dans une école primaire. Apparemment, elle m’a remarquée aussi, car lorsque j’ose lui parler, elle me demande déjà à la troisième phrase si on va prendre une bière le soir. Comme un Pirate Love, elle me séduit et en même temps elle se jette à mes pieds comme un lapin en peluche. Elle est farouche et adore quand c’est sauvage, mais d’un autre côté, elle est ultrasensible quand on la touche. Elle est à la fois dure et douce, je pense que c’est un miracle.